Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Παρουσίαση έργων και μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που είναι σε εξέλιξη
-Έγκριση ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αμαρουσίου έτους 2019»

-1η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019
-Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών α) Φ. Γ. του Α. με αριθ. εγγρ. 119102, β) Ζ. Ε. του Κ. με αριθ. εγγρ. 122576, γ) Χ. Γ. του Ε. με αριθ. εγγρ. 73417, δ) Κ. Σ.-Κ. του Γ. με αριθ. εγγρ. 119208, ε) Α. ΑΕΒΕΕ με αριθ. εγγρ. 178855, στ) Κ. Χ. του Α. με αριθ. εγγρ. 182864, ζ) Κ.Β. του Δ. με αριθ. εγγρ. 108666
-Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου (Υπόθεση:Μ Αμε ΑΚ124930)
-Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου Α) Υπόθεση: Γ Κ με αρ. καρτέλας 182550, Β) Υπόθεση: Μ Κ με αρ. καρτέλας 099651 Γ) Υπόθεση: Κ Μ με αρ. καρτέλας 10936 Δ) Υπόθεση: Μ.Α.Ε. με αρ. καρτέλας 138711

-Μερική διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου (Υπόθεση Μ.Μ. με αρ.καρτέλας 060655)
-Διαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήμα από τον 1384/2018 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: Ε.Κ. (αριθμός καρτέλας: 131406)
-Διαγραφή τελών και προστίμου παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2016 και επαναβεβαίωση του 40% του συνόλου της οφειλής λόγω κατάθεσης προσφυγής
-Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση της (υποθ. Κίκου Ιωάννη)
-Άνοιγμα δύο Ειδικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες των Πράξεων:
-«Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» και
-«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου»
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου <<ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΩΡΟΥ – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ >>
-Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση και μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων στην Πολεοδομική Ενότητα Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου
-Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση ακινήτου για την στέγαση του Αθλητικού Πολυχώρου του Δήμου Αμαρουσίου
-Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)
-Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.
-Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας
-Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε Κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών αρ. 17 (υπόθεση κ. Κωστόπουλου Νικόλαου)»
-Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 134/2014 & 274/2015 Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων»
-Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου»
-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη.